Jeszcze kilka miesięcy potrwa budowa nowej siedziby trzebińskiej Policji. Mimo że budowa komisariatu policji nie jest zadaniem własnym gminy, niemniej jednak dotacje na ten cel pochodzą z budżetu gminy.

Sprawa rozpoczęła się już w 2011 r., kiedy Małopolski Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie przedstawił możliwość budowy nowej siedziby policji z równoczesną prośbą o udział gminy w tym przedsięwzięciu. Głównie ze względu na warunki lokalowe obecnego komisariatu przy ul. Kościuszki 35 została podjęta inicjatywa o współpartycypowaniu w kosztach tejże inwestycji. Już w 2011 r. podjęto działania w kierunku regulacji prawnych działki pod inwestycję oraz zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Ze względu na opracowanie programu inwestycji wymagane było podjęcie przez Radę Miasta stosownych uchwał intencyjnych, tj. o współfinansowaniu działań (uchwała):

  • w 2013 r. – kwota: 200 000 zł (opracowanie dokumentacji),
  • w 2014 r. – kwota: 1 000 000 zł (realizacja rzeczowa zadania),
  • w 2015 r. – kwota: 800 000 zł (realizacja rzeczowa zadania).

Darowizna na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości (o numerach geodezyjnych: 1813/1, 1217/4, 1216/7, 1215/3, 35/3, 36/7, 214/2) stanowiących własność Gminy została dokonana aktem notarialnym w sierpniu 2013 r.

budowa_komisariatu_2015

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie w październiku 2013 r. poinformował o akceptacji realizacji zadania przez Komendą Główną Policji. A w 2014 r. po ogłoszeniu procedury przetargowej ogłoszono, że koszt inwestycji to kwota 9 921 768,83 zł, a cały koszt inwestycji obejmujący założenia projektowe, przygotowanie terenu, roboty budowlane i obsługę inwestorską wynosi 10 528 292,87 zł.

Gmina w 2014 r. przekazała 1 200 000 zł na realizację w/w zadania. Jednakże końcem listopada ub. r. Komendant Wojewódzki Policji poinformował Urząd, że w roku 2014 środki te pozostaną niewykorzystane (szczegóły) i poprosił o przekazanie ich w roku 2015 (zgodnie z uchwałą z 30 stycznia 2015 r.).