W czwartek 26 października 2023 roku odbyła się Sesja Rady Miasta.

  • Uchwaliliśmy regulaminy przyznawania dotacji dla mieszkańców Trzebini w roku 2024, m.in. na wymianę źródeł ciepła, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiórkę wody opadowej w ramach programu „Trzebińska deszczówka”.

  • Określiliśmy w drodze uchwały wysokość dotacji w przyszłym roku dla podmiotów prowadzących żłobki. Dotacja na dziecko wyniesie 400 złotych.

  • Przyjęliśmy program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Ten program jest szczególnie istotny w aktywizacji naszych lokalnych środowisk, szczególnie w okresie postpandemicznym.

Złożyłem zapytania i wnioski dotyczące m.in. przeanalizowania możliwości nieblokowania parkingów ogólnodostępnych przez samochody reklamujące „skup samochodów” oraz przeglądu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 8 wraz z opracowaniem kosztorysu wykonania niezbędnych prac.

Podziękowałem za przychylenie się do moich wniosków dotyczących wprowadzenia zapisów w umowach z Wykonawcą dotyczących możliwości przesunięcia terminów koszenia terenów gminnych w przypadku długotrwale występującej suszy oraz możliwość zwiększenia liczby koszy na śmieci w ciągu trwania umowy z Wykonawcą do 5 sztuk.