Już od 2008 r. na terenie naszego powiatu chrzanowskiego działa dość sprawnie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK).

PCZK wchodzi w skład Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie. Realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2007 nr 89 poz. 590), a w szczególności:

  • pełni całodobowy dyżur w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
  • współdziała z Centrami Zarządzania Kryzysowego organów administracji publicznej wojewody, sąsiednich powiatów i gminami powiatu chrzanowskiego,
  • pełni nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu wykrywania, alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
  • współpracy z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
  • współdziała z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze humanitarne.
  • dokumentuje działania podejmowanych przez Centrum,
  • pełni funkcję stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
  • monitorowania, planowania, reagowania i usuwania skutków zagrożeń na terenie powiatu,
  • realizacji zadań z zakresu planowania cywilnego

Centrum pełni rolę całodobowo i na bieżąco monitoruje stan bezpieczeństwa na terenie powiatu oraz możliwości wystąpienia ewentualnych zagrożeń, np.: powodzie, pożary, wypadki radiologiczne, ekologiczne, wypadki związane z niebezpiecznymi substancjami lub inne, stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia i środowiska.

Dyżurni Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie przyjmują również zgłoszenia dotyczące bezpańskich zwierząt, rannych i martwych zwierząt, zarówno domowych jak i dzikich, udzielają informacji nt. awarii sieci energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazociągowej, teleinformatycznej, informują mieszkańców o niebezpiecznych zjawiskach atmosferycznych, ekologicznych oraz przekazują informacje na temat utrudnień w ruchu.

Gminy powiatu chrzanowskiego finansują funkcjonowanie PCZK. Gminę Trzebinię w bieżącym roku kosztuje to 55 tys. zł oraz 7 350 zł na realizację zadania z zakresu postępowania ze zwierzętami wolno żyjącymi i ochrony zwierząt.