Zgodnie z podjętą uchwałą rady miasta w czerwcu br., burmistrz przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość, stanowiącą własność Gminy Trzebinia.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy ul. Młoszowskiej w Trzebini, w rejonie Osiedla Widokowego, około 400 m od drogi krajowej DK79 oraz około 900 m od ścisłego centrum miasta. Ww. nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Przez nieruchomość przebiega napowietrzna dwutorowa linia energetyczna 110 kV. W otoczeniu przedmiotowej nieruchomości znajdują się podstawowe sieci infrastruktury technicznej tj.: sieć wodociągowa, sieć energetyczna, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa, sieć ciepłownicza.

Cena wywoławcza prawa własności nieruchomości wynosi: 2.149.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100).

Termin przetargu jeszcze nie jest znany.

(https://trzebinia.pl/administracja-miasto-i-gmina/tablica-ogloszen/ogloszenia/8086-od-dnia-15-07-2020-r)