W piątek 29 marca odbyła się 7. sesja rady miasta.

Zdecydowano między innymi o:

  • przeznaczeniu do 42 500 zł na zakup nieoznakowanego radiowozu na potrzeby Komisariatu Policji w Trzebini;
  • przeznaczeniu 140 tys. zł na zakup samochodu służbowego na potrzeby urzędu miasta w Trzebini;
  • przeznaczeniu 40 999,77 zł na dopłaty do wymiany pieców na ekologiczne;
  • przeznaczeniu 142 488,92 zł na modernizacje systemu CO i CWU w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 97 A w Trzebini;
  • przeznaczeniu 300 tys. zł na budowę nowego placu zabaw przy bloku nr 5 na Osiedlu Widokowym w miejscu już istniejącego;
  • finansowaniu z budżetu Gminy Trzebinia kosztów godzin nadliczbowych policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie (70 tys. zł);
  • przyjęciu programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebinia;
  • przyjęciu regulaminu korzystania z wież widokowych na terenie Zalewu Chechło w Trzebini;
  • przyjęciu regulaminu korzystania z grillowisk na terenie Gminy Trzebinia:

1. Każdy korzystający z grillowiska ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu przed wejściem na jego teren, jak również przestrzegania jego postanowień.
2. Właścicielem obiektu jest Gmina Trzebinia. 
3. Grillowisko, jako miejsce, ogólnodostępne piknikowe, służy osobom indywidualnym oraz grupom zorganizowanym.
4. Korzystanie z grillowiska może odbywać się codziennie w godzinach od 6:00 do 22:00.
5. W przypadku grup zorganizowanych organizatorem odpoczynku pod wiatą grillowiska może być wyłącznie osoba pełnoletnia biorąca odpowiedzialność za pozostałych członków grupy. 
6. Dzieci i młodzież mogą korzystać i przebywać w otoczeniu grilla wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna.
7. Zabrania się wspinania na elementy konstrukcyjne altany (dach, belki).
8. Korzystający z grillowiska zobowiązany jest do do przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej wynikającej m.in. z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, oraz regulaminu czystości na terenie Gminy Trzebinia.
9. Dopuszcza się rozpalenie ognia wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym (palenisko).
10. Korzystanie z grilla powinno odbywać się pod nadzorem osoby pełnoletniej, przy czym:
– rozpalający ogień zobowiązany jest przy jego rozpalaniu i utrzymywaniu do zachowania szczególnej ostrożności.
– po zakończeniu grillowania oraz pobytu pod wiatą grillowiska osoby tam przebywające zobowiązane są do bezwzględnego sprawdzenia, czy używane palenisko skutecznie wygaszono.
– w przypadku wykrycia tlących się węgli czy drewna skutecznie je wygasić.
– w trakcie korzystania z paleniska zabrania się pozostawienia go bez dozoru.
– zapewnienie materiałów do rozpalenia i utrzymywania ognia na palenisku leży w gestii korzystających z paleniska.
11. Przebywającym pod wiatą jak i w jej bliskim sąsiedztwie zabrania się używania wulgarnego słownictwa, zachowania się w sposób agresywny i zagrażający bezpieczeństwu.
12. Osoby korzystające z grilla zobowiązane są do zgłoszenia administratorowi ujawnionych uszkodzeń.
13. Korzystający z grillowiska ponoszą pełną odpowiedzialność za utrzymanie ładu i porządku w trakcie korzystania z wiaty oraz za pozostawienie porządku po zakończeniu pobytu.
14. Korzystający z grillowiska ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody powstałe podczas pobytu tj. za zniszczenia elementów wyposażenia grillowiska.
15. Wszystkie odpady wytworzone w czasie korzystania z grillowiska należy zabrać ze sobą lub zostawić w koszach, znajdujących się obok grillowiska.
16. W sprawach skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania grillowska należy zwracać się do Administratora grillowiska.

Interpelacja złożona przeze mnie podczas Sesji: