W piątek 26 października odbyła się Sesja Rady Miasta w Trzebini.

W porządku obrad przewidziano rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących między innymi:

  • zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2018;

Zmiany dotyczyły między innymi:

  1. przeznaczenia 15 tys. zł na wykonanie zaleceń pokontrolnych p. poż. w Szkole Podstawowej w Psarach;
  2. przeznaczeniu 70 tys. zł dla Trzebińskiego Centrum Kultury w związku z realizacją zadań statutowych (w związku ze zwiększonymi kosztami organizacji imprez kulturalnych, w tym cyklem imprez z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości, Wigilii na Rynku oraz organizacją warsztatów artystycznych dla członków Chóru Echo);
  3. przeniesienia 68 tys. zł z zadania „przebudowa ul. Szewskiej w Trzebini” na zadanie związane z „przebudową ul. Parkowej od ul. Spokojnej do ul. Parkowej 35”.
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego „Bolęcin I” w obszarze Gminy Trzebinia wraz z otoczeniem;

Uchwała pozwoli na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego „Bolęcin I”, tj. terenu złoża dolomitów triasowych Bolęcin w rejonie ul. Skalnej. W związku z tym, że zgodnie z przepisami koszty sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego ponosi przedsiębiorca, wspomnianą deklarację w lipcu 2018 r. złożył przedsiębiorca.

  • przyjęcia programu współpracy Gminy Trzebinia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2019.

Coroczna współpraca gminy z tzw. trzecim sektorem polega nie tylko na zlecaniu zadań własnych gminy stowarzyszeniom, ale także określa warunki ich realizacji i finansowania. Sporządzenie programu współpracy jest obowiązkiem gminy.