W piątek 25 stycznia 2019 roku odbyła się 5. sesja zwyczajna Rady Miasta Trzebini.

Podjęto m.in. uchwały w sprawie:

  • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii do zadań własnych gminy należy przeciwdziałanie narkomanii. W celu realizacji w/w zadań opracowywany jest „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”, który określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu i narkotyków.

  • powołania Komisji Statutowej Rady Miasta

Komisja Statutowa jest doraźną komisją Rady Miasta. Do zadań Komisji Statutowej należy przygotowanie projektu zmian w Statucie Gminy. Członkami komisji są: Józef Dziedzic, Teresa Jarczyk, Tomasz Piszczek, Jacek Woch, Waldemar Wszołek.