W czwartek 28 października 2021 roku odbyła się Sesja Rady Miasta w trybie zdalnym.

Rozpatrzyliśmy m.in. projekty uchwał w sprawie:

Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Przyjęcia programu współpracy Gminy Trzebinia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2022


Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok


Określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Trzebinia”


Ustalenia regulaminu udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Trzebinia do planowanej instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków


Ustalenia regulaminu udzielania dotacji celowej na zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu i wykorzystywaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania- Program „Trzebińska deszczówka”

Wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Trzebinia w roku kalendarzowym 2022

Podczas Sesji złożyłem następujące wnioski:

1) wniosek dot. doprecyzowania zapisów regulaminu Ośrodka Rekreacyjnego Balaton w temacie zasad nurkowania,

2) wniosek dot. podania oficjalnego terminu otwarcia dla ruchu samochodowego odcinka ul. Dworcowej,

3) wniosek dot. stanu realizacji zadania doświetlenia 19 przejść dla pieszych w ciągu DK 79 w Trzebini