W czwartek 25 lipca 2019 roku odbyła się 12. sesja zwyczajna Rady Miasta Trzebini.

Podjęto między innymi uchwały w sprawie:

  • udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Trzebinia na wykonanie niezbędnych remontów w remizach OSP oraz zakup sprzętu i wyposażenia;

Ochotnicza Straż Pożarna w Myślachowicach otrzyma 27.675 złotych na wykonanie remontu garażu.

Ochotnicza Straż Pożarna w Bolęcinie otrzyma 5.000 złotych z przeznaczeniem na wymianę drzwi w remizie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Młoszowej otrzyma 6.000 złotych na zakup aparatów powietrznych do wyposażenia nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Na realizację wspomnianych zadań wymienione jednostki OSP pozyskały zewnętrzne dotacje z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz zadeklarowały udział własnych środków finansowych.

  • określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Rada Miasta upoważniła Burmistrza do podejmowania działań w zakresie gospodarki nieruchomości do 100 tys. zł.