W Trzebini można ubiegać się o dotację dla klubu sportowego, stypendia oraz nagrody dla sportowców.Przysługiwać również będą wyróżnienia, np. medalem.

Pod obrady rady trafi w ciągu kilku tygodni projekt uchwały zmieniający niektóre zasady ubiegania się i przyznawania stypendiów sportowych za wysokie wyniki w dziedzinie sportu.

Chcemy wprowadzić zapis, by o stypendia sportowe mogli ubiegać się także zawodnicy, którzy są mieszkańcami Gminy Trzebinia, ale trenują w klubach (miejscach), które swoją siedzibę posiadają poza naszą Gminą – zdradza szczegóły wiceburmistrz Trzebini Jarosław Okoczuk.

Ponadto proponuje się wprowadzenie przedziału wiekowego, który umożliwiałby ubieganie się o stypendium, tj. w wieku 13-26.

Wysokość stypendium też może ulec zmianie. Projekt uchwały może zawierać zapis odnoszący się do kwoty 2.000 zł/miesięcznie.

Aby ułatwić, proponuje się również zamieszczenie w regulaminie czytelnych dat składania wniosków o stypendium, dlatego zaproponujemy, by nabór odbywał się w dn. 2 I – 15 II oraz 1 VII – 15 VIII – informuje Marzena Wiśniewska-Bielec, kierownik Referatu Sportu i Turystyki.

Dyskutuje się również o zmianie zapisów regulaminu przyznawania dotacji. Proponuje się wprowadzenie zapisu o minimalnej rocznej działalności klubu sportowego, który byłby podstawą do ubiegania się o dotację, ponadto punktowane byłoby również posiadanie grup młodzieżowych.