Podczas lipcowej Sesji Rady Miasta zapytałem m.in. o odbiór azbestu od właścicieli ogródków działkowych. Interpelowałem także w/s likwidacji dzikich wysypisk. Ponadto byłem ciekawy zapisów w Regulaminie utrzymania czystości na terenie funkcjonowania Związku dotyczących odbioru śmieci z ogródków przeznaczanych na cele rekreacyjne.

ZAPYTANIA:
  • Czy Związek planuje odbiór azbestu i odpadów wielkogabarytowych od właścicieli ogródków działkowych i rekreacyjnych, m.in. z ogródków zlokalizowanych na terenach przy ul. Kilińskiego w Trzebini?
  • Regulamin zakłada – od 1 stycznia 2016 r. – szacunkowy tygodniowy wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych dla domków letniskowych oraz działek wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (250 l na jeden domek lub działkę na jeden rok). W jaki sposób Związek planuje odbiór tych odpadów i które ogrody działkowe z rejonu Gminy Trzebinia odnoszą się do tego przepisu?
ODPOWIEDŹ:

odpowiedz ZMGK