Jeden z ważniejszych dokumentów planistycznych Gminy uchwalony! Po prawie pięciu latach ciężkiej pracy urzędników, projektantów i zaangażowania mieszkańców!

Radni przyjęli nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Trzebini.

🔵 W studium wprowadzono zakaz przedsięwzięć zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko.

🔵 W studium wyznaczono tereny zdegradowane przeznaczone do rewitalizacji i rekultywacji, m.in. składowisko opon czy hałda przy ul. Ochronkowej.

🔵 W studium wprowadzono blisko 168 ha nowych terenów mieszkaniowych w Gminie.

🔵 W studium wyznaczono układy komunikacyjne, w tym planowany przebieg obwodnicy i nowe drogi lokalne. Wytypowano również obszary, dla których Gmina planuje w przyszłości sporządzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzenne.

Do studium wpłynęło 573 wniosków. W trakcie wyłożenia projektu dokumentu wpływały uwagi do zaproponowanych rozwiązań. Łącznie złożono 104 uwagi. Część z nich została uwzględniona, część nie.