Jednogłośnie radni przyjęli 🔷 zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 🔷 terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul. Armii Krajowej, oraz poszerzeniem o teren od strony wschodniej przy skrzyżowaniu ul. Tuwima i ul. Armii Krajowej.

Przedmiotem zmiany planu są:

🔶 ustalenia dotyczące linii zabudowy od autostrady oraz zasad zabudowy i zagospodarowania terenu w odniesieniu do istniejących budynków i innych obiektów,

🔶 nowe ustalenia dotyczące zasad zabudowy i zagospodarowania dla terenu położonego przy skrzyżowaniu ulic Tuwima i Armii Krajowej.

Proponowane zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, chcących związać swą działalność z terenami w Trzebini (wniosek firmy Fagron Services Northern Europe Sp. z o.o. w celu umożliwienia poszerzenia działalności w ramach realizowanej inwestycji “Centrum Przepakowania Surowców wraz z częścią magazynowo-biurową”).

Warto wspierać zamierzenia zmiany planów przestrzennych, tym samym stwarzając dobre warunki rozwoju miasta!