Podczas sesji Rady Miasta dn. 27 marca br. został przyjęty program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Trzebinia na lata 2014-2032.

Celem programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy do 2032 roku, a także minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych związanych z obecnością azbestu. Wpływ azbestu na organizm człowieka związany jest bezpośrednio z wnikaniem włókien azbestowych do organizmu człowieka poprzez układ oddechowy. W wyniku przedostania się tego pyłu mogą nastąpić takie zmiany chorobowe jak pylica azbestowa czy nowotwory złośliwe.

Najbardziej powszechnym sposobem unieszkodliwiania azbestu jest jego składowanie, ponieważ materiały te nie mogą być poddawane odzyskowi czy innemu wykorzystaniu. Na terenie województwa małopolskiego składowisko odpadów zawierających azbest znajduje się w Tarnowie, Oświęcimiu, Bolesławiu i Szczucinie.

Na terenie gminy Trzebinia przeprowadzona została inwentaryzacja materiałów azbestowych.

W celu ustalenia ilości wyrobów w jednostce wagowej stosuje się wskaźnik przeliczeniowy, który wynosi 11 kg na każdy m2 eternitu.

Zgodnie z tym przelicznikiem na terenie gminy znajduje się szacunkowo 3654,93 mg wyrobów zawierających azbest.

Plan harmonogramu działań na lata 2014-2032:

  1. działania edukacyjno-informacyjne,
  2. usuwanie wyrobów zawierających azbest,
  3. monitoring realizacji programu,
  4. ocena narażenia i ochrona zdrowia.

Ogólny koszt realizacji programu będzie sumą dwóch elementów: kosztu usunięcia wyrobów oraz kosztu wykonania nowych pokryć dachowych i izolacji termicznej ścian. Całkowity koszt usunięcia materiałów to również koszt transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

Uśrednione ceny:

unieszkodliwienie odpadów: 212 zł/1 mg

demontaż azbestu oraz koszt transportu: 35 zł/1 m2

Całkowity szacunkowy koszt:

unieszkodliwianie odpadów 774 845,16 zł,

demontaż i koszt transportu 11 629 320,50 zł, co łącznie daje kwotę 12 404 165,66 zł.

Ceny nowego pokrycia dachowego oraz ocieplenia dachu lub ścian są uwarunkowane powierzchnią i materiałem budowlanym.