Nowe pojemniki na bioodpady trafiły do Chrzanowa. Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” wymieni je tym mieszkańcom, którym firma AVR nie uwzględniła reklamacji dotyczącej zniszczenia brązowego pojemnika.

Znane są już zasady wymiany pojemników na odpady bio.
✔ Wymianie podlegają wyłącznie pojemniki na bioodpady dostarczone na zlecenie Związku przez P.W. MIKI Mieczysław Jakubowski pomiędzy 12 grudnia 2019 r. a 31 sierpnia 2020 r.
✔ Wymiana pojemników będzie trwała wyłącznie do 30 listopada 2021 r.
✔ Możliwość wymiany uszkodzonych pojemników związana jest z wszczęciem postępowania reklamacyjnego wobec ich dostawcy. W przypadku ustalenia, iż pojemniki nie podlegają reklamacji albo ustalenia, iż Związek nie posiada skutecznych roszczeń wobec dostawcy, Związek może uchylić postępowanie.

Warunki wymiany pojemnika:

🟠 Mieszkaniec zgłosił uszkodzenie pojemnika na bioodpady do AVR S.A., zgodnie z procedurą zgłoszenia reklamacji i jego reklamacja została rozpatrzona odmownie.

🟠 Mieszkaniec przekaże uszkodzony (opróżniony i czysty) pojemnik pracownikowi Związku (Działu Interwencji – GO-I) po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku.

🟠 Uszkodzenia nie są związane z nieprawidłowym użytkowaniem pojemnika, co ocenia pracownik działu GO-I.

Procedura:

🔷 Mieszkaniec, którego reklamacja została rozpatrzona odmownie przez AVR S.A., jest uprawniony do złożenia do Związku wniosku o wymianę pojemnika. W tym celu należy przekazać do Związku kopie dokumentów:- zgłoszenie reklamacji do AVR S.A. wraz z dokumentacją zdjęciową,- pismo/email od AVR S.A., zawierające odmowę uznania reklamacji. Dokumenty należy przekazać drogą tradycyjną (pocztą lub poprzez sekretariat albo na adres email: odpady@zmgk.chrzanow.pl).

🔷 Pracownik działu GO-I dokona weryfikacji złożonych dokumentów. W celu realizacji niniejszej procedury pracownik działu GO-I może domagać się złożenia dodatkowych wyjaśnień, w szczególności dotyczących przyczyn uszkodzenia pojemnika oraz sprawdzenia czy dany pojemnik był przedmiotem dostawy w ramach zamówienia Związku realizowanego w 2020 r.

🔷 Wymiana pojemnika będzie uzależniona od braku zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nie korzystania z ulgi na kompostowanie w okresie uszkodzenia pojemnika.

🔷 Pracownik działu GO-I, po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów, dokona sprawdzenia, czy wnioskujący jest właścicielem nieruchomości na terenie Związku oraz czy nie ma zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Następnie po uznaniu zgłoszenia za zasadne, wpisze wnioskującego na listę osób, które otrzymają pojemnik na bioodpady. Pojemniki na bioodpady będą sukcesywnie wydawane wnioskodawcom, w oparciu o przedmiotową listę przez upoważnionego pracownika działu GO-I. Sposób przekazania pojemnika będzie ustalany indywidualnie z wnioskodawcą.

🔷 Mieszkaniec, któremu przekazany zostanie nowy pojemnik na bioodpady jest zobowiązany do:- przyjęcia pojemnika na własność, potwierdzając to własnoręcznym podpisem na Oświadczeniu- przestrzegania zasad prawidłowego użytkowania pojemnika na bioodpady, przekazanego mu przez Związek, potwierdzając przyjęcie do wiadomości tych zasad własnoręcznym podpisem na Oświadczeniu- przekazania uszkodzonego (opróżnionego i czystego) pojemnika upoważnionemu pracownikowi działu GO-I.

🔷 Upoważniony pracownik działu GO-I, odbierając uszkodzony pojemnik, wykona jego zdjęcie w obecności właściciela i dołączy wydruk do akt sprawy.

🔷 Akta sprawy stanowią: – wniosek o wymianę pojemnika wraz z załącznikami, o których mowa w pkt 1; – Oświadczenie właściciela nieruchomości o przejęciu pojemnika na własność oraz przestrzeganiu zasad prawidłowego użytkowania, – dokumentacja fotograficzna uszkodzonego pojemnika.


Szczegóły oraz wzór wniosku: https://www.mzgk.chrzanow.pl/aktualnosci/wymiana-uszkodzonych-pojemnikow-na-bioodpady.