Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie zachęca mieszkańców do kompostowania odpadów zielonych. W zamian odda stu mieszkańcom kompostowniki w ramach umowy użyczenia.

Z wnioskiem o użyczenie kompostownika może wystąpić właściciel lub współwłaściciel nieruchomości, który:

  • dysponuje nieruchomością jednorodzinną pozwalającą na ustawienie kompostownika w sposób nie stwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej posesji oraz posesji sąsiednich,
  • do dnia złożenia wniosku nie korzystał z ulgi na kompostowanie bioodpadów,
  • najpóźniej w dniu podpisania umowy użyczenia kompostownika złoży deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której oświadczy, że wszystkie powstające na nieruchomości bioodpady będą kompostowane,
  • zobowiąże się do kompostowania wszystkich powstających na nieruchomości bioodpadów przez cały okres trwania umowy (36 miesięcy),
  • nie ma zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szczegóły oraz wzór wniosku