Podczas sesji 25 czerwca jako radni zagłosujemy za udzieleniem bądź nieudzieleniem absolutorium za rok 2014 dla Burmistrza Miasta oraz zatwierdzeniem sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014. Absolutorium jest jednym z ważniejszych aktów dokonywanych przez Radę Miasta.

Instytucja absolutorium stanowi ustawowo określony sposób kontroli organu stanowiącego nad wykonywaniem budżetu przez organ wykonawczy i jest wyrazem końcowej oceny działalności organu wykonawczego w tym zakresie. Nie może być efektem niezadowolenia rady z całokształtu działalności organu wykonawczego, ale musi ściśle odnosić się do wykonywania budżetu gminy. W procesie udzielenia absolutorium konieczne jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak wykonano planowany budżet, jakie są przyczyny rozbieżności pomiędzy stanem planowanym a rzeczywistym, czy winą za owe rozbieżności można obciążyć organ wykonawczy, czy też były one wynikiem obiektywnych uwarunkowań [definicja absolutorium z uchwały RIO we Wrocławiu z dn. 2 czerwca 2004 r.]
Krok po kroku! Zasady udzielania absolutorium!
  • Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium prezydentowi.
  • Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
  • Nie później niż do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, Rada podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla burmistrza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; sprawozdaniem finansowym; opinią RIO o rocznym sprawozdaniu budżetowym gminy; informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
  • Dopiero wtedy przystępuje do udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium burmistrzowi miasta.